Професионално обучение

Новосъздаденият "Ценър за професионално обучение" предлага обучение на :

 • технически персонал на фирми, които проектират, изграждат и експлоатират технически системи за сигурност, системи за пожарна безопасност;
 • техници, поддържащи противопожарни уреди и съоръжения, пожаро-техническо въоръжение и средства за атмосферна защита;
 • техници, които извършват хидростатични изпитвания на съдове под налягане;
 • специалисти, които обследват, анализират и оценяват рисковете за сигурността на хората и имуществото;
 • инструктори, инспектори и специалисти, които контролират спазването на изискванията за безопасност и изследват причините за възникване и развитие на инциденти;
 • специалисти, които изпълняват, организират или ръководят дейности свързани с  физическа охрана на обекти, банкова и инкасова дейност и лична охрана;
 • специалисти, които организират и ръководят дейности свързани с осигуряването на пожарна и аварийна безопасност на фирми / Ръководител на дейности по ПАБ/;
 • шофьори, които ще работят със специализирано оборудване на автомобили обслужващи СОД  и  специализирани надстройки на пожарни автомобили.

 

 

Лицензирани професии и сппециалности:

Професии:

Специалности:

Наименование:

Код:

Наименование:

СПК

Код:

Електромонтьор

522020

Електрически инсталации

ІІ

5220210

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

522040

Газова техника

ІІ

5220406

Монтажник на ВиК мрежи

582050

Вътрешни ВиК мрежи

ІІ

5820501

Охранител

861010

Банкова охрана и инкасова дейност

ІІІ

8610101

Охранител

861010

Лична охрана

ІІІ

8610102

Охранител

861010

Физическа охрана на обекти

ІІІ

8610103

 

 

Необходими документи при кандидастване за обучения;

1. Заявка за участие в курс за професионално обучение  /по образец на ЦПО/;

2. Актуална снимка паспортен формат /3,5 см х 4,5 см /;

2. Документи за:  завършен клас, свидетелство за основно образование, диплома за средно образование, удостоверение за професионално образование;

3. Договор за обучение  / по образец на ЦПО /;                                   

4. Документ удостоверяващ  извършено плащане на стойността на обявения курс за обучение.

 

Документи, които се издават на успешно завършилите курсовете за обучение

 • Свидетелство за професионална квалификация;   /по образец на НАПОО/
 • Удостоверение за професионално обучение;        / по образец на НАПОО/
 • Удостоверение за професионално обучение;       / по образец  на МВР/
 • Документ за придобите правоспособност, когато по закон се изисква такава; / по  образец на МОНМ/
 • Сертификат за завършент курс за актуализация на професионална квалификация, когато се изисква такава с нормативен акт ; /по образец на МВР/
 • Сертфикат за завършен специализран или индивидуален курс и фирмени обучения за работа с конкретни системи и технически съоръжения; /по образец на фирмата/
 • Сертификат за преминат курс за актуализация на професионална квалификация, когато се изисква такава с нормативен акт.  /по образецц на фирмата/
 •  

Виж Лицензия и заповед за ЦПО от НАПОО