Пълен списък на лицензи и сертификати

Лицензи за извършване на частна охранителна дейност
Разрешение на КРС за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър
Сертификат за защита на класифицираната информация
Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на организацията с изискванията на стандарта ISO 9001:2015
Сертификат удостоверяващ, че системата за управление на информационната сигурност съответства на изискванията на ISO/IEC 27001:2013
Сертификат удостоверяващ, че системата за управление на IT услугите съответства на изискванията на ISO/IEC 20000-1:2018
Сертификат удостоверяващ, че системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд съответства на изискванията на BS OHSAS 18001:2007
Сертификат удостоверяващ, че системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд съответства на изискванията на ISO 45001:2018
Удостоверение за администратор на лични данни
Разрешение на Главна дирекция ”Пожарна безопасност” и защита на населението” - МВР

Сертификат, удостоверяващ съответствието на системата за управление на организацията с изискванията на ISO 18788:2015 "Системи за управление на частни дейности за сигурност"