Охрана на масови мероприятия

Услугата включва цялостната дейност по осигуряване на реда и сигурността преди, по време и след провеждане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер. Осъществява се от екип отлично подготвени професионалисти и в съответствие със Закона за частната охранителна дейност. Предлага се както самостоятелно, така и в комбинация с всяка от останалите услуги извършвани от фирмата.

Особеностите при изпълнението ѝ се договарят индивидуално:

 • Съобразени със Закона за частната охранителна дейност.
 • В зависимост от предпочитанията на клиента.
 • Съгласно препоръките на експертите на „Професионална Защита – Електроник” ООД.

 

Ползвателите на услугата охрана на масови мероприятия получават:

1. Безплатен предварителен оглед с представители на клиента и изготвяне на оферта, включваща следната информация: 

 • Подробен и конкретен „План за охрана”, съобразен с особеностите на мероприятието, законовите изисквания и желанията на клиента.

 

2. Договор за охрана и предварителна подготовка за изпълнението му, включваща следните дейности: 

 • Окончателно съгласуване и утвърждаване на „Плана за охрана”.
 • Уведомяване на съответните държавни институции за поемане охраната на мероприятието/обекта.
 • Осигуряване с необходимите ресурси – персонал, заграждения, комуникационни средства, помощни средства, лични предпазни средства и облекло, съобразени с изискванията на клиента и вида на мероприятието.
 • Осигуряване на цялата документация, необходима за изпълнението на дейността.

 

3. Обезпечаване на спокойното и нормално протичане на мероприятието, чрез високо качество и професионализъм при изпълнение на следните услуги: 

 • Доставка на заграждения и охранително оборудване.
 • Зониране на територията, разстановка на охранителния състав и техническите съоръжения.
 • Изграждане на контролно-пропускателни пунктове в охранявания район.
 • Обособяване на зони за приемане и съхранение на иззети вещи.
 • Обособяване на места за попълване на декларации за придружаване.
 • Обособяване на зони за паркиране и престой.
 • Контрол на паркирането и престоя.
 • Контрол на достъпа и физически проверки на МПС, лица и др.
 • Изземване и съхранение на забранени за внасяне предмети.
 • Охрана на лицата, участващи в мероприятието и тяхното оборудване.
 • Охрана на друго имущество, разположено в охранявания район.
 • Контрол над множеството, предотвратяване или прекъсване на инциденти.
 • Съдействие при извънредни ситуации, координация и активно взаимодействие с организаторите на мероприятието, органите на МВР, Общината, Бърза помощ и др.
 • Осигуряване на контролирано и безпрепятствено напускане на района, на гостите и участниците в мероприятието.
 • Връщане на иззети вещи.
 • Поетапно снемане на охраната, съобразно с оперативната обстановка.
 • Демонтиране и изтегляне на техническо оборудване за охрана.

 

4. Осигуряване на възможности за контрол върху изпълнението на охраната на масови мероприятия от страна на клиента и овластените органи, чрез: 

 • Преглед на документацията, изисквана от приложимите нормативни документи и стандарти.
 • Преглед на записите от осъществения аудио и видео контрол.
 • Проверки на място от упълномощени представители на клиента и служители на овластените органи.