При активиране на паник бутон по невнимание дължи ли се обезщетение?

Случаите за некоректно задействане на алармената система е описан подрабно в „Общите условия” на фирмата, раздел „Реакция на неистински сигнали”, чл. 25, с които можете да се запознаете тук.

Чл. 25. При реакция по регистриран сигнал, която е резултат от обстоятелство, че поради умисъл или небрежност, Възложителят или трето лице, имащо достъп до сигнално-известителната техника, е нанесло повреди на същата, които повреди възпрепятствуват изпълнението на задълженията на Изпълнителя, както и при подаване на сигнал с цел “проба на системата” или поради небрежност или некоректност при боравене със сигнално-известителната техника (включително използуване на погрешен код, неправилно боравене с алармената система, безпричинно натискане на паник бутон или бутон за нападение, оставени отворени врати, прозорци или оставени животни в охраняемия обект, предизвикали задействане на алармената система), Клиентът заплаща на Изпълнителя неустойка в размер, определен в Ценовата листа (Тарифата), освен ако уведоми дежурните служители на Изпълнителя в Мониторинг центъра в рамките на 1 минута от активирането на системата на телефон 0800 20 700.