Център за професионално обучение

ЦПО предлага следните обучения:

1. На техническия персонал на фирми, които , проектират, изграждат и експлоатират технически системи за сигурност , системи за пожарна безопасност;

2. На техници поддържащи противопожарни уреди и съоръжения , пожаро- техническо въоръжение и средства за атмосферна защита и техници, които извършват хидростатични изпитвания на съдове под налягане;

3. На специалисти, които обследват, анализират и оценяват рисковете за сигурността на хората и имуществото;

4. На инструктори, инспектори и специалисти, които контролират спазването на изискванията за безопасност и изследват причините за възникване и развитие на инциденти .

5. На специалисти, които организират и ръководят дейности свързани с  физическа охрана на обекти, банкова и инкасова дейност и лична охрана;

6. На специалисти, които организират и рководят дейности свързани с осигуряването на пожарна и аварийна безопасност на фирми / Ръководител на дейности по ПАБ/

7. На шофьори, които ще роботят със специализираното оборудване на автомобили обслужващи СОД  и  специализирани надстройки на пожарни автомобили.