Гаранционни условия

 • Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
 • Фирма “ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА - ЕЛЕКТРОНИК” ООД се задължава за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея продукти, проявени по време на гаранционния им срок.
 • С всяка продажба  на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване „Професионална Защита – Електроник” ООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове.
 • Гаранционния срок започва да тече от датата на продажба и е посочен в Приемо-предавателния протокол или фактурата.
 • Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол или фактурата и изделието е окомплектовано и почистено.
 • Гаранционния срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.
 • По време на престоя на продукта в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотно друго изделие.
 • Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на продукта в сервиза за ремонт.
 • Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е един месец, а минималния не по-малък от 24 часа от датата на приемане за ремонт. Всички ремонти се извършват в сервиза на доставчика.
 • В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същият вид. Ако изделието е спряно от производство или не е налично в момента, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро (нов модел) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект. Гаранционния срок на новият продукт е с гаранционния срок на подменения.
 • Всички тестове и ремонти на рекламираните продукти и устройства се извършват в сервиз на фирма "Професионална Защита – Електроник" ООД, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента. 
 • ПРИ УСТАНОВЯВЯНЕ ЧЕ ПРОДУКТА РАБОТИ НОРМАЛНО, КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ ТАКСА ЗА ДИАГНОСТИКА.
 • След приключване на ремонта клиента се уведомява чрез e-mail или телефонно обаждане.
 • Сервизът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени в срок от 30 дни след уведомлението.

 

Рекламации

 • За рекламации се приемат продукти в оригинална кутия и пълна комплектация, с описание на дефекта и условията на експлоатация.
 • Рекламации се приемат с представено копие от документа за покупката на продукта, фактура или Приемо-предавателен протокол и гаранционна карта.
 • Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти, с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.

 

Инсталиране

 • Преди употреба на продукта да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.
 • При транспортиране, продукта трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталиран, не по-малко от 2 часа за темпериране.
 • Продукти, като DVR-и, които имат вентилираща система, да се инсталират в помещения с ниска запрашеност.
 • Върху вентилационните отвори на продуктите не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането. 
 • Изисквания към електрическата мрежа: напрежение 220V ± 10% с честота 50Hz.

 

Отказ от гаранционно обслужване

Клиента може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

 • При опит за ремонт от неоторизирнани лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер или гаранционна лепенка.
 • Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупеният продукт.
 • Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • При експлоатация в неподходяща среда (силна замърсеност, голяма влажност над 80%, температури извън указаните в документацията на продукта), лошо охлаждане.
 • Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта.
 • Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа.
 • При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение.
 • При включване на периферни устройства под напрежение и при включване към лоши или незаземени източници на напрежение.
 • Проникнали насекоми в изделието.
 • При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.

В тези случаи продукта се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

 

Софтуер

 • Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупеният софтуер не включва инсталация, освен ако не е указано изрично в договора.

 

ВНИМАНИЕ: Повредата на продукта в гаранционния срок не е основание за подмяна с нов!